1 ژانویه 2022

آسیب رباط صلیبی خلفی (pcl)

رباط صلیبی خلفی (posterior cruciate ligament) یکی از رباط های اصلی تثبیت کننده زانو است. نکته بسیار مهم در این رابطه این است که آسیب PCL […]