2 ژانویه 2022

شکستگی ستون فقرات

نخاع بخش بسیار ضروری بدن است و وظیفه حرکت و حفظ وضعیت بدن را بر عهده دارد. آسیب های ناشی از ناهنجاری های ساختاری یا عوامل […]