25 ژانویه 2022

کمپرس سرد یا گرم برای درد

همواره این سوال که چه زمانی می بایستی از کمپرس سرد و یا کمپرس گرم برای درد استفاده کنیم ذهن ما را به خود درگیر می […]