10 ژانویه 2022

سرخوردگی مهره ها یا اسپوندیلولیستزیس

اسپوندیلولیستزیس چیست؟ اسپوندیلولیستزیس یا سرخوردگی مهره ها به شرایطی که یکی از مهره ها نسبت به مهره‌های زیرین خود بلغزد و به سمت جلو حرکت کند، گفته […]