دکتر مریم سلطانی رمضانزاده

بورد تخصصی روانپزشکی، فلوشیپ سایکوسوماتیک

دکتر رضا پاکروان

متخصص طب سالمندان

دکتر محسن چراغی

بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی، فلوشیپ ستون فقرات

دکتر عاطفه نجفی

بورد تخصصی پزشکی ورزشی

متخصص پزشکی ورزشی رتبه ی اول بورد تخصصی سال ۱۴۰۱...

دکتر شیرین فرهادی

بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر محمدحسین طباطبایی

متخصص ارتوپدی

دکتر سید سینا یثربی

بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر محمد رسول نظام آبادی

بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی، فلوشیپ ستون فقرات