دکتر محسن چراغی

بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی، فلوشیپ ستون فقرات

دکتر شیرین فرهادی

بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر سید سینا یثربی

بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر محمد رسول نظام آبادی

بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی، فلوشیپ ستون فقرات