دکتر مریم سلطانی رمضانزاده

Position: بورد تخصصی روانپزشکی، فلوشیپ سایکوسوماتیک
Categories: پزشکان, فلوشیپ سایکوسوماتیک (روان تنی), متخصص اعصاب و روان (روانپزشک), همکاران نشاط