دکتر مریم سلطانی رمضانزاده

بورد تخصصی روانپزشکی، فلوشیپ سایکوسوماتیک

محمد لیاقت

کارشناس ارتوپدی فنی

کارشناس ارتوپدی فنی از دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی...

عاطفه رعیتی

کارشناس فیزیوتراپی